top spzoz

Link do platformy: eZamawiający

 

Dostawa mięsa i wędlin

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  mięsa i wędlin - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/16/10/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Informacja Zamawiającego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 9. Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
 10. Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

Dostawa zestawów do operacji i ubrań operacyjnych

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  zestawów do operacji i ubrań operacyjnych – numer sprawy SPZOZ/ZP/271/15/09/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Zapytania do SIWZ
 9. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 10. Ogłoszenie o wyborze oferty

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Przetarg nieograniczony na usługę: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

– numer sprawy SPZOZ/ZP/271/14/09/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis wykonania usługi
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz usług
 8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę składane na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
 9. Zapytania do SIWZ
 10. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 11. Wniosek Zamawiającegow sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 12. Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa nici i siatek

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych,  taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i narzędzi laparoskopowych – numer sprawy SPZOZ/ZP/271/13/09/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Zapytania do SIWZ
 9. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 10. Wniosek Zamawiającego

 11. Ogłoszenie o wyborze oferty

Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SPZOZ Świdnik – Al. Lotników Polskich 18

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót - Prace modernizacyjne w Oddziale chorob Wewnętrznych
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Ogólne warunki umowy - projekt
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy
 6. Załącznik Nr 4.1 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
 7. Załącznik Nr 4.2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
 8. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 9. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
 10. Załącznik Nr 7 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pn. Prace modernizacyjno-adaptacyjne w Oddziale chorob Wewnętrznych
 11. Załącznik Nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa: rysunek Prace modernizacyjne w Oddziale chorob Wewnętrznych - stan istniejący ( pdf )
 12. Załącznik Nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa: rysunek Prace modernizacyjne w Oddziale chorob Wewnętrznych - stan projektowany ( pdf )
 13. Załącznik Nr 8 do SIWZ (rysunki: Prace modernizacyjne w Oddziale chorob Wewnętrznych - stan istniejący i Prace modernizacyjne w Oddziale chorob Wewnętrznych - stan projektowany ) - skany rysunków
 14. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 15. Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Przetarg nieograniczony

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Zapytania do SIWZ
 9. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 10. Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa masek i fartuchów chirurgicznych

Przetarg nieograniczony

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 9. Ogłoszenie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl