top spzoz

Link do platformy: eZamawiający

 

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  sprzętu jednorazowego użytku - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/25/12/2020

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Zapytania do SIWZ
 9. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 10. Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 11. Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik  -  numer sprawy SPZOZ/ZP/271/22/12/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1.1, Załącznik Nr 1.2, Załącznik Nr 1.3 do SIWZ ( Tabele wymaganych parametrów technicznych – Pakiety od Nr 1 do Nr 3 ) – skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP )
 4. Załącznik Nr 2.1, Załącznik Nr 2.2, Załącznik Nr 2.3 do SIWZ ( Formularz Asortymentowo – Cenowy dla Pakietów od Nr 1 do Nr 3 )
 5. Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy
 6. Załącznik Nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ )
 7. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznik Nr 6 – Wykaz dostaw
 9. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 10. Załącznik Nr 8 – Umowa Sprzedaży – projekt
 11. Załącznik Nr 9 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 12. Załącznik Nr 10 - Link do postępowania na miniPortalu
 13. Zapytania do SIWZ
 14. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 15. Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Świdniku

 

Przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę  leków dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Świdniku -  numer sprawy SPZOZ/ZP/271/23/12/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ )
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 9. Załącznik Nr 8 - Link do postępowania na miniPortalu
 10. Zapytania do SIWZ
 11. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 12. Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiety Nr 1, 3-7, 9-15
 13. Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet Nr 2

Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  heparyn drobnocząsteczkowych - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/21/12/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Zapytania do SIWZ
 9. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 10. Unieważnienie postępowania

Dostawa pieczywa

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  pieczywa - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/20/12/2020

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 9. Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 10. Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  sprzętu komputerowego i oprogramowania - Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/19/11/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 7 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Tabele wymaganych parametrów technicznych
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 9. Zapytania do SIWZ
 10. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 11. Ogłoszenie o wyborze oferty

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia

Przetarg nieograniczony na:

Usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku -numer sprawy SPZOZ/ZP/271/18/11/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 5. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 6. Zapytania do SIWZ
 7. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu publicznym
 8. SIWZ po zmianach terminu składania i otwarcia ofert- nowy termin:  07.12.2020r.
 9. Zapytania do SIWZ - cz.2
 10. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 11. Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa produktów leczniczych

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę produktów leczniczych -  numer sprawy SPZOZ/ZP/271/17/11/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ )
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 9. Załącznik Nr 8 - Link do postępowania na miniPortalu
 10. Zapytania do SIWZ
 11. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 12. Ogłoszenie o wyborze oferty

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl