top spzoz

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 22 lutego 2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 1/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zostały przyjęte następujące oferty w poszczególnych zakresach:

Uruchamiamy zlecenia i realizację badań USG Doppler naczyniowy

Dyrekcja SP ZOZ w Świdniku informuje, iż od dnia 1 lutego 2024 roku uruchamiamy zlecenia i realizację badań USG Doppler naczyniowy.

Na badanie kieruje lekarz Poradni Specjalistycznych SP ZOZ Świdnik.

Badanie realizowane jest w Szpitalu w Pracowni USG SP ZOZ Świdnik.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Dyrektor SPZOZ w Świdniku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 27/2023/M Dyrektora SP ZOZ w Świdniku z dnia 21 listopada 2023 r. ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zaprasza do składania ofert w zakresie:

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie  art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. uprzejmie informujemy iż w styczniu 2024 r. zostanie przeprowadzona procedura brakowania (niszczenia) dokumentacji medycznej dotyczącej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej w Świdniku w latach 1990-2002.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl