top spzoz

Regulamin odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Chorzy przebywający na Oddziałach szpitalnych oraz podopieczni Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego mają prawo do odwiedzania przez osoby bliskie.

Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni i stosowne informacje będą zamieszczone przy wejściu do oddziału.

Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a w przypadku oddziałów, które dysponują wydzielonymi częściami korytarza z miejscami siedzącymi — są także miejscami do odwiedzin.

Odwiedziny pacjentów odbywają się za zgodą pacjenta.

 1. Zaleca się, aby pacjent znajdujący się w sali chorych odwiedzany był jednocześnie przez nie więcej niż dwie Dzieci małoletnie mogą uczestniczyć w odwiedzinach pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 2. W sytuacji ostatniego pożegnania o liczbie jednoczesnych odwiedzających decyduje lekarz dyżurny, uwzględniając warunki epidemiologiczne, lokalowe, oraz oczekiwania pacjenta i osób
 3. Osoba odwiedzająca chorego nie może mieć objawów infekcji oraz choroby zakaźnej.
 4. Nie wolno odwiedzać chorego osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających.
 5. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania osób odwiedzających do innych pomieszczeń Szpitala w szczególności: kuchenek oddziałowych, gabinetów oddziałowych i innych sal
 6. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu / pomieszczeniu.
 7. Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału ( lekarzem, pielęgniarką ).
  Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów,środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
 8. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:
  1. dostarczania choremu alkoholu, papierosów, środków odurzających;
  2. przynoszenia przedmiotów, których używanie w szpitalu jest uciążliwe dla innych chorych lub może zakłócać pracę oddziału;
  3. prowadzenia głośnych rozmów;
  4. siadania na łóżkach;
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających na terenie Szpitala;
  6. przynoszenia i przekazywania pacjentom leków, bez zgody i wiedzy lekarza;
  7. manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami
   O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach należy powiadomić pielęgniarkę dyżurną / lekarza.
 9. Odwiedziny pacjentów nie powinny odbywać się podczas wizyt lekarskich, wykonywanych zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych u innych pacjentów przebywających w Sali chorych, podczas rozdawania posiłków.
 10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do
  1. zapoznania się z regulaminem Oddziału;
  2. zachowania czystości i porządku w pomieszczeniach Szpitala;
  3. zachowywania się w sposób kulturalny, taktowny, nieuciążliwy dla osoby odwiedzanej, innych pacjentów oraz pracowników Oddziału z zachowaniem poszanowania prawa do godności i intymności innych pacjentów.
  4. zachowania ciszy i spokoju;
  5. szanowania mienia
 11. Udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem w zakresie:
  • karmienia lub pomocy pacjentowi w spożywaniu posiłków,
  • utrzymania higieny ciała,
  • zmiany bielizny osobistej/pościelowej może odbywać się po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem i pielęgniarką dyżurną.
 12. Szpital zapewnia możliwość ciągłego przebywania rodzica/opiekuna z

Niewłaściwe i niezgodne z prawem zachowanie się osób odwiedzających może skutkować wyproszeniem z Oddziału przez personel medyczny.

UWAGA: w związku z obowiązywaniem na terenie województwa lubelskiego podwyższonego stopnia alarmowego BRAVO zabrania się przynoszenia do Szpitala dużych pakunków i pozostawiania ich bez nadzoru.

 

Świdnik, 01 lipca 2023

(-)

Jacek Kamiński

podpis Dyrektora

Do pobrania:

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl