top spzoz

Link do platformy: eZamawiający

 

Plan postępowań - 2024 rok

Plan postepowań - 2024 rok

 1. Wersja Nr 01
 2. Wersja Nr 02
 3. Wersja Nr 03
 4. Wersja Nr 04
 5. Wersja Nr 05
 6. Wersja Nr 06
 7. Wersja Nr 07

Plan postępowań - 2023 rok

Plan postepowań - 2023 rok

 1. Wersja Nr 01
 2. Wersja Nr 02
 3. Wersja Nr 03
 4. Wersja Nr 04
 5. Wersja Nr 05
 6. Wersja Nr 06

Plan postępowań - 2022 rok

Plan postepowań -2022 rok

 1. Wersja Nr 01
 2. Wersja Nr 02
 3. Wersja Nr 03

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Strona internetowa prowadzonego postępowania

1. Informacja o stronie internetowej prowadzonego postępowania

Plan postępowań - 2021 rok

Plan postepowań -2021 rok

1. Wersja Nr 01

Dostawa sprzętu ogólnomedycznego

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  sprzętu ogólnomedycznego - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/27/12/2020

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Unieważnienie postępowania
 9. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4

Przetarg nieograniczony na na robotę budowlaną:

Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4 - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/26/12/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego
 5. Załącznik Nr 2.1 do SIWZ - Ogólne warunki umowy - projekt (dla zadania Nr 1 )
 6. Załącznik Nr 2.2 do SIWZ - Ogólne warunki umowy - projekt ( dla zadania Nr 2)
 7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy
 8. Załącznik Nr 4.1 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
 9. Załącznik Nr 4.2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -   składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
 10. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 11. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
 12. Dokumentacja projektowa ( STWiOR, rysunki i przedmiary ) – dla zadania Nr 1
 13. Dokumentacja projektowa ( STWiOR, rysunki i przedmiary ) - dla zadania Nr 2
 14. Zapytania do SIWZ
 15. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany terminu - nowy termin składania i otwarcia ofert: 25 styczeń2021r.
 16. SIWZ po zmianach z dnia 15.01.2021r.
 17. Załącznik Nr 1.2 do SIWZ po zmianach z dnia 15.01.2021r.
 18. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 19. Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 20. Ogłoszenie o wyborze oferty, Zawiadomienia o odrzuceniu ofert

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety )

 

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety )   -  numer sprawy SPZOZ/ZP/271/24/12/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1.1, Załącznik Nr 1.2, Załącznik Nr 1.3 do SIWZ ( Tabele wymaganych parametrów technicznych – Pakiety od Nr 1 do Nr 3 ) – skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP )
 4. Załącznik Nr 2,1, Załącznik Nr 2.2, Załącznik Nr 2.3 do SIWZ ( Formularz Asortymentowo – Cenowy dla Pakietów od Nr 1 do Nr 3 )
 5. Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy
 6. Załącznik Nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ )
 7. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznik Nr 6 – Wykaz dostaw
 9. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 10. Załącznik Nr 8 – Umowa Sprzedaży – projekt
 11. Załącznik Nr 9 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 12. Załącznik Nr 10 - Link do postępowania na miniPortalu
 13. Zapytania do SIWZ
 14. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl