top spzoz

Plan postępowań - 2024 rok

Plan postepowań - 2024 rok

 1. Wersja Nr 01

Plan postępowań - 2023 rok

Plan postepowań - 2023 rok

 1. Wersja Nr 01
 2. Wersja Nr 02
 3. Wersja Nr 03
 4. Wersja Nr 04
 5. Wersja Nr 05
 6. Wersja Nr 06

Plan postępowań - 2022 rok

Plan postepowań -2022 rok

 1. Wersja Nr 01
 2. Wersja Nr 02
 3. Wersja Nr 03

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Strona internetowa prowadzonego postępowania

1. Informacja o stronie internetowej prowadzonego postępowania

Plan postępowań - 2021 rok

Plan postepowań -2021 rok

1. Wersja Nr 01

Dostawa sprzętu ogólnomedycznego

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę  sprzętu ogólnomedycznego - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/27/12/2020

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z projektem umowy sprzedaży ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Asortymentowo - Cenowy
 4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
 6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Unieważnienie postępowania
 9. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4

Przetarg nieograniczony na na robotę budowlaną:

Prace modernizacyjno - adaptacyjne w Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik – ul. B. Leśmiana 4 - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/26/12/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego
 5. Załącznik Nr 2.1 do SIWZ - Ogólne warunki umowy - projekt (dla zadania Nr 1 )
 6. Załącznik Nr 2.2 do SIWZ - Ogólne warunki umowy - projekt ( dla zadania Nr 2)
 7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy
 8. Załącznik Nr 4.1 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
 9. Załącznik Nr 4.2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -   składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
 10. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 11. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
 12. Dokumentacja projektowa ( STWiOR, rysunki i przedmiary ) – dla zadania Nr 1
 13. Dokumentacja projektowa ( STWiOR, rysunki i przedmiary ) - dla zadania Nr 2
 14. Zapytania do SIWZ
 15. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany terminu - nowy termin składania i otwarcia ofert: 25 styczeń2021r.
 16. SIWZ po zmianach z dnia 15.01.2021r.
 17. Załącznik Nr 1.2 do SIWZ po zmianach z dnia 15.01.2021r.
 18. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 19. Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 20. Ogłoszenie o wyborze oferty, Zawiadomienia o odrzuceniu ofert

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety )

 

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety )   -  numer sprawy SPZOZ/ZP/271/24/12/2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik Nr 1.1, Załącznik Nr 1.2, Załącznik Nr 1.3 do SIWZ ( Tabele wymaganych parametrów technicznych – Pakiety od Nr 1 do Nr 3 ) – skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP )
 4. Załącznik Nr 2,1, Załącznik Nr 2.2, Załącznik Nr 2.3 do SIWZ ( Formularz Asortymentowo – Cenowy dla Pakietów od Nr 1 do Nr 3 )
 5. Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy
 6. Załącznik Nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ )
 7. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznik Nr 6 – Wykaz dostaw
 9. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 10. Załącznik Nr 8 – Umowa Sprzedaży – projekt
 11. Załącznik Nr 9 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 12. Załącznik Nr 10 - Link do postępowania na miniPortalu
 13. Zapytania do SIWZ
 14. Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )

 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl