Udostępnianie Dokumentacji Medycznej

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych (inaczej zwanych danymi sensytywnymi), które powinny być szczególnie chronione.

 1. Podmiot udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki.
 2. W przypadku udostępniania dokumentacji w sposób określony w art. 27 pkt 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta należy pozostawić kopię lub pełny odpis udostępnianej dokumentacji.
 3. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.
 4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych  udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 5. Sytuacje szczególne reguluje art. 26.1 do 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Formę i tryb  udostępniania dokumentacji medycznej  określa artykuł 27.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej  dokumentacji medycznej:

 • Imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
 • Sposób udostępniania dokumentacji medycznej;
 • Zakres udostępnianej dokumentacji medycznej;
 • Imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadku, o których mowa w art. 26 ust.3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
 • Imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
 • Datę udostępnienia dokumentacji medycznej
 • Podmioty upoważnione do udostępnienia dokumentacji medycznej

Podmiotami upoważnionymi są:

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta;
 • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organy władzy publicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmioty działające na zlecenie Ministra Zdrowia na mocy Ustawy z kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
 • minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratury, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • osoby upoważnione, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 • wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje.

 

 1. Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej określa artykuł 28  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Aby uzyskać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć  wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie lub Rejestracji SPZOZ, ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik lub wysłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji wniosku – do 14 dni od daty złożenia wniosku, ale bez zbędnej zwłoki.

Odbiór dokumentów :

1. Administracja Szpitala, Al. Lotników Polskich 18, 21-040 Świdnik,

tel. 81 452 31 96 (parter - okienko Administracji, obok Izby Przyjęć)   od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 11.00

2. Rejestracja SPZOZ (parter), ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00– 15.00