top spzoz

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Od 01.10.2017r na terenie powiatu Świdnickiego pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli po zamknięciu poradni POZ zabezpiecza:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Lokalizacja: Świdnik ul. Leśmiana 4 – parter.

Telefony kontaktowe:

 • Porady ambulatoryjne i telefoniczne pielęgniarskie: 81 751 56 29
 • Porady ambulatoryjne i telefoniczne lekarskie:
  • 81 751 40 02
  • 81 751 57 36
 • Zespół wyjazdowy:
  • pielęgniarka – 885 105 655
  • lekarz – 885 105 755

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Prawo do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej bezpłatnie mają pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Świadczenia te są realizowane bez skierowania.

Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL. Dotyczy to również porady telefonicznej – przepisy zobowiązują do odnotowania takich samych danych, jak przy wizycie w ambulatorium.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom udzielana jest pomoc medyczna w przypadku:

 1. Nagłego zachorowania
 2. Nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 3. Gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Pomoc ta może być realizowana przez:

 1. porady lekarskie udzielane:
  • ambulatoryjnie w kontakcie bezpośrednim z pacjentem
  • telefonicznie
  • w domu pacjenta, o ile lekarz dyżurny uzna to za uzasadnione medycznie
 2. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą udzielona przez lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej
 3. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.

Skorzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadniają w szczególności:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej ( np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowana dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych w wysoka gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

Czego pacjent nie może uzyskać na dyżurze w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

Pacjenci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie mają prawa do wszystkich świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i między innymi nie mogą uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty

Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00. W praktyce oznacza to, że pacjent może zgłosić się do placówki świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, jeśli w czasie, kiedy jego przychodnia POZ jest nieczynna, nagle zachoruje lub objawy choroby nasilą się. Ma tam także prawo od uzyskania świadczeń pielęgniarskich zleconych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach kontynuacji leczenia, jeśli konieczne jest ich wykonanie w czasie, gdy jego przychodnia POZ jest nieczynna.

Nie może jednak traktować nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jako alternatywy dla przychodni POZ i domagać się od lekarza na nocnym dyżurze świadczeń, które nie są pilne z medycznego punktu widzenia.

Stan nagły – czyli stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

W stanie nagłym, bezpośrednio zagrażającym życiu pacjent nie powinien zgłaszać się do placówki świadczącej nocną i świąteczną opiekę zdrowotna, gdyż tam na pomoc mógłby czekać zbyt długo. W takiej sytuacji powinien wezwać Pogotowie Ratunkowe, albo, jeśli to możliwe, sam zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub do Szpitalnej Izby Przyjęć.

W Szpitalnych Izbach Przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych udzielane są przez całą dobę świadczenia w stanach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej.

Aby wezwać Pogotowie Ratunkowe, należy zadzwonić pod numer:

 • z telefonu stacjonarnego - 999
 • z telefonu komórkowego – 999 lub 112

Stan nagły ( stan nagłego zagrożenia zdrowotnego), który uprawnia do wezwania Pogotowia Ratunkowego bądź zgłoszenia się bez skierowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Szpitalnej Izby Przyjęć, to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, to między innymi:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe ( wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozlegle oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl