top spzoz

Regulamin warunków przyjęcia i udzielania świadczeń obowiązujący w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w SPZOZ w Świdniku.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym zapewniającym całodobową opiekę pacjentom przewlekle chorym, którym stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym a nie wymagają hospitalizacji. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji wymagające stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych a nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

Celem pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja, usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.

Świadczenia udzielane pacjentom w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym obejmują:

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie na zlecenie lekarza, wg harmonogramu,
 • badania i terapię psychologiczną, wg harmonogramu,
 • badania i terapię logopedyczną na zlecenie lekarza, wg harmonogramu,
 • terapię zajęciową,
 • leczenie farmakologiczne, zgodne ze zleceniem lekarza
 • leczenie dietetyczne, zgodne ze zleceniem lekarza
 • edukację zdrowotną mająca na celu przygotowanie pacjenta do samoopieki w warunkach domowych
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze: cewniki, worki na mocz, pieluchomajtki w rozmiarach standardowych, materace przeciwodleżynowe, rurki tracheotomijne, przedmioty ortopedyczne: kule, laski, balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie,
 • badania diagnostyczne, wyłącznie na zlecenie lekarza ZOL,
 • konsultacje specjalistyczne, wyłącznie na zlecenie lekarza ZOL, na zasadach ogólnie przyjętych dla wszystkich ubezpieczonych przez NFZ,
 • transport sanitarny w dniu skierowania pacjenta na konsultację lub do innego szpitala,

 

WARUNKI PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO w SP ZOZ w ŚWIDNIKU.

 

 1. Do Zakładu przyjmowani są pacjenci zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz.731).
 2. Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, (zwanego dalej Zakładem) może być przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej. Oceny tej dokonuje się co miesiąc.
 3. Przekroczenie w którejkolwiek ocenie w skali Barthel sumy 40 punktów skutkować będzie wypisaniem pacjenta z Zakładu.
 4. Ponowne skierowanie do Zakładu będzie możliwe w przypadku ponownego pogorszenia stanu zdrowia.
 5. Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 6. Warunkiem przebywania pacjenta w Zakładzie jest jego świadoma zgoda. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.
 7. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu chorego bez jego zgody.
 8. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
 9. Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do Zakładu:
  • Skierowanie do Zakładu - wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, kierującego pacjenta do ZOL.
   • jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym,
   • w przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie należy przedstawić postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody,
   • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
   • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli takie istnieje
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, pielęgniarkę POZ / innego podmiotu kierującego pacjenta do ZOL
  • kartę oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel, wystawioną przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (POZ / pielęgniarkę innego podmiotu kierującego pacjenta do ZOL )
  • jeżeli pacjent wymaga żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową należy dostarczyć dokumenty kwalifikujące go do w/w diety oraz skalę NRS,
  • ksero wszystkich dotychczasowych wypisów z przebytego leczenia szpitalnego, oraz posiadanej innej dokumentacji medycznej
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),
  • do decyzji o dochodach należy dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do ZOL w SP ZOZ w Świdniku o potrącanie opłaty za pobyt w w/w zakładzie.
  • kserokopie ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego.
 10. W przypadku wydania przez Sąd orzeczenia o umieszczeniu świadczeniobiorcy w Zakładzie nie są wymagane: wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie. Orzeczenie Sądu Opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Zakładzie.
ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKLADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM.

 

 1. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Barthel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.
 2. Miesięczna opłata stanowi 250% najniższej emerytury, z tym że nie może być to kwota przekraczająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.
 3. W przypadku czasowej nieobecności pacjenta w Zakładzie (przepustka, pobyt w oddziale szpitalnym) opłatę nalicza się obniżając ją odpowiednio o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu, a opłata za dni pobytu poza Zakładem stanowi kwota 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.
 4. Wysokość opłaty ustalana jest na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w Zakładzie, ustala się nową opłatę.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Po zakwalifikowaniu pacjenta do Zakładu, kierownik ZOL udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (np. oddział szpitalny), o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.

 1. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi w dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu są:
  1. aktualny dowód osobisty,
  2. aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie,
 2. Posiadane przez pacjenta w miarę możliwości aktualne badania tj.: Rtg klatki piersiowej (PA+bok), morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu, EKG oraz karta oceny stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 – pacjentów kierowanych z oddziałów), aktualny wynik testu PCR (do 48 godzin ).
 3. Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek do 10% czasu pobytu w Zakładzie (tj. 3 dni w ciągu miesiąca). Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna podpisana przez lekarza prowadzącego.
 4. W przypadku konieczności przeniesienia pacjenta z ZOL do innego oddziału szpitalnego na dłużej niż15 kolejnych dni, ponowne przyjęcie świadczeniobiorcy do Zakładu wymaga uzgodnienia terminu oraz przedłożenia pełnej dokumentacji niezbędnej do kwalifikacji pobytu w Zakładzie.
 5. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r., Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze zm.) mają:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pacjenci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby deportowane do pracy przymusowej (data obowiązywania przepisu: od 30 października 2018 r.
PROCEDURA W DNIU PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZAKŁADU.
 1. Podczas przyjęcia pacjenta do ZOL wymagana jest obecność rodziny pacjenta lub jego opiekuna z dowodami, oraz posiadanie przez nich dowodów tożsamości.
 2. Wymaga się dostarczenia dotychczasowej dokumentacji medycznej (kserokopie kart wypisowych ze szpitala, wyniki badań, informacje o leczeniu farmakologicznym ).
 3. Wymaga się dostarczenia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS / KRUZ, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy.
 4. Podpisanie świadomej zgody przez pacjenta lub opiekuna prawnego.
 5. W dniu przyjęcia lekarz i pielegniarka ZOL oceniają pacjenta wg skali Barthel.
  Pacjent, który w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska powyżej 40 pkt w w/w skali nie zostanie przyjęty do ZOL, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku.
 6. Jeżeli w dniu przyjęcia do ZOL stan zdrowia pacjenta będzie znacznie odbiegał od stanu pacjenta opisanego na skierowania do ZOL, ZOL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia.
 7. Ocena wg skali Barthel jest przeprowadzana u pacjenta co miesiąc. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów zostanie wypisany z Zakładu.
 8. Pacjent jest wypisywany z ZOL w sytuacji, gdy:
  1. stan jego zdrowia oraz zdolność do samoobsługi zgodnie z aktualną wiedza medyczną uległy poprawie w tak istotnym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie (art. 29, 1, pkt. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej ) poprawie, pacjent w wyniku oceny w skali Barthel uzyskał powyżej 40 pkt
  2. ubezpieczenie zdrowotne pacjenta straciło ważność
  3. pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych i nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia.
 9. Pacjent powinien posiadać:
  • zestaw toaletowy (przybory do higieny jamy ustnej, mydło w płynie, 2 myjki, 2 ręczniki, przybory do golenia, nożyczki do paznokci, grzebień, chusteczki jednorazowe wilgotne, szampon do włosów, oliwkę do ciała),
  • piżamę, koszulę nocną, skarpety, dresy lub ubiór sportowy, ciapy, stabilne obuwie do ćwiczeń.
 10. Wartościowe przedmioty należy zostawić w domu. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste (ubrania, protezy zębowe, biżuterię, aparaty słuchowe, telefony komórkowe ), a także środki finansowe.
ZASADY POBYTU W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM SP ZOZ W ŚWIDNIKU.
 1. Pacjent i jego opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym ZOL, zasadami odwiedzin oraz Kartą Praw Pacjenta.
 2. Pacjent i jego opiekunowie podczas przebywania w ZOL zobowiązani są:
  1. Przestrzegać zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawnych:
   • odnosić się kulturalnie do innych pacjentów i personelu
   • przestrzegać zakazu samodzielnego uruchamiania, regulowania, przestawiania aparatury medycznej i sprzętu
   • przestrzegać zakazu samodzielnego regulowania i naprawiania instalacji elektrycznej, grzewczej i wentylacyjnej
   • przestrzegać zakazu dotyczącego palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających na terenie Zakładu.
   • pacjent zobowiązany jest nosić opaskę identyfikacyjną przez cały okres pobytu w szpitalu
   • pacjent nie może samodzielnie lub z pomocą bliskich wychodzić poza oddział bez wcześniejszego poinformowania personelu
  2. Przestrzegać zaleceń pracowników medycznych związanych z procesem leczenia, diagnozowania i pielęgnowania.
  3. Współpracować z zespołem terapeutycznym w zakresie działań wynikających z procesu leczenia, diagnozowania i pielęgnowania.
  4. Pacjent i jego poiekunowie mają ma obowiązek udzielać prawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia w trakcie zbierania wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz poinformować personel o lekach przyjmowanych na stałe.
  5. Pacjent powinien przestrzegać zakazu samodzielnego przyjmowania jakichkolwiek leków samodzielnie bez wiedzy personelu.
  6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  7. Nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom.
  8. Przestrzegać ciszy nocnej.
  9. Używać telefonu komórkowego, w sposób nie zakłócający spokoju innych pacjentów.
  10. Szanować mienie stanowiące własność Zakładu.
  11. Nie używać sprzętu, który mógłby stanowić zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów (grzejniki, czajniki elektryczne, grzałki itp.)
 3. Informacje dotyczące całego procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza ZOL pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej, jego opiekunom prawnym lub ustawowym.
 4. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnowania udzielane są wyłącznie przez pielęgniarkę ZOL pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej, jego opiekunom prawnym lub ustawowym.
 5. Podczas pobytu w ZOL pacjent może być przeniesiony na inne łóżko lub do innej Sali.
 6. ZOL nie pierze odzieży prywatnej pacjentów.
 7. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pobytu pacjenta w ZOL należy zgłaszać do Kierownika ZOL.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl