top spzoz

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w SP ZOZ w Świdniku rozpoczyna swoją działalność z dniem pierwszego stycznia 2022 roku.

Planowana data rozpoczęcia kwalifikacji pacjentów do przyjęcia do Zakładu - od dnia 13 grudnia 2021 roku, natomiast przyjęcia pacjentów do ZOL planowane są od dnia 3 stycznia 2022 roku.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, 38 łóżkowym, zapewniającym całodobową opiekę pacjentom przewlekle chorym, którym stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym, a nie wymagają oni hospitalizacji. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, wymagające stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, którzy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych.

O miejsce w ZOL nie mogą ubiegać się osoby, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Celem pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja, usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.

Pacjenci w ZOL mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską.

Zapewnione są również konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjent wymagający hospitalizacji jest przenoszony do oddziału szpitalnego.

Podczas leczenia w oddziale szpitalnym pacjent ma zagwarantowany powrót do ZOL do 15 dni hospitalizacji , bez konieczności ponownego składania wniosku.

Ponadto podczas pobytu pacjenta w Zakładzie rodzina może wystąpić z wnioskiem do Kierownika o udzielenie przepustki w wymiarze 10 % czasu pobytu chorego w ZOL.

Personel pracujący w ZOL posiada wysokie kwalifikacje do sprawowania kompleksowej opieki nad przewlekle chorymi.

Poza personelem lekarskim i pielęgniarskim w ZOL zatrudnieni są fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog, oraz opiekunowie medyczni.

W ZOL opieka nad pacjentami jest realizowana w oparciu o Kartę Praw Pacjenta, gwarantującą między innymi prawo pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, prawo do informacji, prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, prawo do opieki duszpasterskiej, prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, jak również prawo do odmowy takiego kontaktu oraz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym finansowany jest przez NFZ i pacjenta, który ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania

W ZOL obowiązuje kolejka oczekujących na przyjęcie.

Zasady przyjęcia pacjenta do Zakładu oraz zasady pobytu określa Regulamin Warunków Przyjęcia i Udzielania Świadczeń Obowiązujący w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w SP ZOZ w Świdniku.

 

Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji i przyjęcia pacjenta do Zakładu:

 1. Skierowanie świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo – leczniczego wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym,
  • w przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie należy przedstawić postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody,
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli takie istnieje
   • wniosek świadczeniobiorcy / opiekuna prawnego o wydanie skierowania do ZOL ( do lekarza rodzinnego / lekarza innego podmiotu kierującego pacjenta do ZOL )
   • upoważnienie świadczeniobiorcy do złożenia wniosku w jego imieniu przez inne osoby o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w SP ZOZ w Świdniku ( do lekarza rodzinnego / lekarza innego podmiotu kierującego do ZOL )
   • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
   • kartę oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel, wystawioną przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego ( POZ / pielęgniarkę innego podmiotu kierującego do ZOL )
   • jeżeli pacjent wymaga żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową należy dostarczyć dokumenty kwalifikujące go do w/w diety oraz skalę NRS,
   • ksero wszystkich dotychczasowych wypisów z przebytego leczenia szpitalnego, oraz posiadanej innej dokumentacji medycznej
   • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUZ, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),
   • do decyzji o dochodach należy dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do ZOL w SP ZOZ w Świdniku o potrącanie opłaty za pobyt w w/w zakładzie
   • kserokopie ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego.

W przypadku wydania przez Sąd orzeczenia o umieszczeniu świadczeniobiorcy w Zakładzie nie są wymagane: wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie. Orzeczenie Sądu Opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Zakładzie.

Dokumenty należy złożyć kompletne. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZOL jest kwalifikacja złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentacji. Następnie pacjent jest wpisywany na listę osób oczekujących.

Kierownik udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (np. oddział szpitalny), o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.

Telefon kontaktowy :

p.o. Kierownika ZOL : mgr Monika Zan tel. 721 102 111 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:35)

Dokumenty należy złożyć kompletne, w zamkniętej kopercie w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku przy ul. B. Leśmiana 4. Do niżej wymienionych dokumentów należy dołączyć dane kontaktowe do pacjenta, jego rodziny lub opiekuna prawnego. 

Dokumenty do pobrania :

 1. Karta danych osobowych
 2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
 3. Skierowanie do ZOL
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL.
 5. Oświadczenie.
 6. Upoważnienie
 7. Karta kwalifikacji do leczenia żywieniowego.
 8. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Świdniku  

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl