top spzoz

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
ul. Bolesława Leśmiana 4, tel. 81/751-42-15, fax. 81/751-27-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2022/M Dyrektora SP ZOZ w Świdniku ZJ dnia 17 stycznia 2022 r. ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zaprasza do składania ofert w zakresie:

Zadanie Nr 1
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji: w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego:

 1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 3. w Oddziale Neonatologicznym,
 4. w Oddziale Pediatrycznym.

Zadanie Nr 2
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Izbie Przyjęć.

Zadanie Nr 3
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego:

 1. w Izbie Przyjęć;
 2. w Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 3. w Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii;
 4. w Oddziale Pediatrycznym,
 5. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Zadanie Nr4
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego, oraz kierowanie i zarządzanie pracą Izby Przyjęć na stanowisku Koordynatora Izby Przyjęć.

Zadanie Nr 5
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego, oraz kierowanie i zarządzanie pracą Oddziału Chorób Wewnętrznych na stanowisku Kierownika Oddziału.

Zadanie Nr 6
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego, oraz kierowanie i zarządzanie pracą Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na stanowisku Kierownika Oddziału.

Zadanie Nr 7
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

 1. Poradni Diabetologicznej;
 2. Poradni Chirurgii Ogólnej;
 3. Poradni Kardiologicznej;
 4. Poradni Chorób Płuc;
 5. Poradni Urologicznej;
 6. Poradni Alergologicznej;
  - z miejscem udzielania świadczeń w Przychodni Specjalistycznej w Świdniku ul. B. Leśmiana 4;
 7. Poradni Neonatologicznej - z miejscem udzielania świadczeń w Szpitalu w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18.

Zadanie Nr 8
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Świdniku.

Zadanie Nr 9
Udzielania przez lekarza specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w ramach jednorodnych grup pacjentów (JGP) dla umowy z LOW NFZ „Położnictwo i ginekologia-Hospitalizacja"

Zadanie Nr 10
Udzielania przez lekarzy świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Świdniku w zakresie wykonywania specjalistycznych:

 1. konsultacji otorynolaryngologicznych;
 2. konsultacji psychiatrycznych;
 3. konsultacji neurologicznych;
 4. konsultacji pulmonologicznych;
 5. konsultacji z chirurgii naczyniowej.

Zadanie Nr 11
Udzielania (w formie umowy zlecenia) przez \ pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii SP ZOZ w Świdniku.

Zadanie Nr 12
Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i pozanormalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Izbie Przyjęć oraz pełnienia funkcji lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w SP ZOZ w Świdniku.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs ofert Nr 2/2023 przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert o przedmiocie konkursu Oferent może zapoznać się i pobrać w siedzibie Udzielającego zamówienie (21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4 Sekcja Kadrowo-Płacowa), ze strony internetowej: www.spzozswidnik.pl lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce „Ogłoszenia".
 3. Umowy na wykonywanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od 01 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2025 r.
 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta wraz z adnotacją:

  "Konkurs na udzielnie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie: ................................."
  i
  "Nie otwierać do 12 grudnia 2023 r. do godziny 10.30"

  oraz złożyć w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku, piętro 1, ul. Bolesława Leśmiana 4 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu).

 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz.111.00 w siedzibie SP ZOZ w Świdniku.
 6. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany' ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
  2. negocjacji z Oferentami w zakresie ceny za udzielani świadczenia zdrowotnego (ceny oferty/cen ofert) i/lub liczby planowanych godzin udzielania świadczeń zdrowotnych
  3. wyboru takiej liczby ofert, która zabezpieczy wykonanie przedmiotu zamówienia.
 8. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówieni1 o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Szczegółowymi W a.runkami Konkursu Ofert, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie osobiście w okresie me późniejszym niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert.
 9. Osobą uprawnioną, w imieniu Udzielającego zamówienia, do kontaktu z Oferentami jest:
  • Elżbieta Gawidziel - specjalista ds. kadrowo-płacowych tel. 81/ 7514044
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez umieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ w Świdniku oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.spzozswidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce ,,Ogłoszenia" w terminie do 2 dni od dnia rozstrzygnięcia.
 11. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SP ZOZ w Świdniku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

 

Załączniki do pobrania:

 

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl