top spzoz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku w zakresie:

wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach jednorodnych grup pacjentów ( JGP) dla umowy z LOW NFZ„ Chirurgia ogólna-Hospitalizacja" w SP ZOZ w Świdniku

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygnięto i przyjęto nw. ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 1/2023:

L.p. Imię i nazwisko Oferenta Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej
1 Tomasz Wnuk ORTONIKA Specjalistyczny Gabinet Lekarski Tomasz Wnuk
20-815 Lublin, ul. lreny Kosmowskiej IB/4L

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl