top spzoz

Ogłoszenie NR 2/2022 do Konkursu Ofert Nr 2/2022

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ul. Bolesława Leśmiana 4, tel. 81/751-42-15, fax. 81/751-27-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 633, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2022/M Dyrektora SP ZOZ w Świdniku z dnia 17 stycznia 2022 r. ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zaprasza do składania ofert w zakresie:

Zadanie Nr 1

Udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, poza normalnymi godzinami pracy - pełnienie dyżurów medycznych:

 • w Izbie Przyjęć;
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 • w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym;
 • w Oddziale Pediatrycznym;
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Zadanie Nr 2

Udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, tj. w normalnych godzinach pracy i poza normalnymi godzinami pracy - pełnienie dyżurów medycznych:

 • w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym;

 

Zadanie Nr 3

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w:

 • Poradni Kardiologicznej;
 • Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Oferty mogą składać Oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów i spełniający wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert o przedmiocie konkursu Oferent może zapoznać się i pobrać w siedzibie Udzielającego zamówienie lub ze strony internetowej: www.spzozswidnik.pl lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce „Ogłoszenia”.
 3. Umowy na wykonywanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od 01 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.
 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta wraz z adnotacją:
  „Konkurs na udzielnie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie ……..(wpisać właściwą nazwę zadania).
  Nie otwierać do 15 czerwca 2022 r. do godziny 10.30”
  oraz złożyć w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku, piętro 1, ul. Bolesława Leśmiana 4 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu).
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie SP ZOZ w Świdniku.
 6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  • odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
  • negocjacji z Oferentami w zakresie ceny za udzielanie świadczenia zdrowotnego (ceny oferty/cen ofert) i/lub liczby planowanych udzielania świadczeń zdrowotnych
  • wyboru takiej liczby ofert, która zabezpieczy wykonanie przedmiotu zamówienia.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez umieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ w Świdniku oraz zamieszczenie na stronie internetowej spzozswidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce „Ogłoszenia” w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia.
 9. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SP ZOZ w Świdniku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

ZADANIE nr 1

ZADANIE nr 2

ZADANIE nr 3

Pozostałe:

Informacja o wynikach konkursu

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl