top spzoz

Konkurs: "Udzielanie przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym"

OGŁOSZENIE 23/06/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 799)

ogłasza konkurs ofert pod nazwą:

„Udzielanie przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym”

 1. Udzielający zamówienia:
  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Bolesława Leśmiana 4, 21–040 Świdnik;
  2. strona internetowa, na której dostępne jest Ogłoszenie: spzozswidnik.pl;
  3. godziny urzędowania: w dni robocze w godzinach 7:25 do 15:00.
   Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Słowniczek:

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

RWDPL

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Ustawa o świadczeniach

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024, poz. 146)

Szpital/Udzielający zamówienia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. przedmiotem zamówienia jest udzielanie przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym od poniedziałku do piątku oraz w soboty i dni wolne od pracy w godzinach od 7.00- 19.00 i od 19.00 – 7.00 dnia następnego;
  2. szczegółowe godziny udzielania świadczeń będą realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiędzy Udzielającym zamówienia i Przyjmującym zamówienie;
  3. istotne postanowienia umowy (wzór umowy) zostały zawarte w zał. nr 2 do Ogłoszenia. Są integralną częścią niniejszej dokumentacji, a postanowienia w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne;
  4. KOD CPV - 85141000-9: Usługi świadczone przez personel medyczny.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Termin wykonania zamówienia – od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do Ogłoszenia;
  2. tytułu zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza;
  3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
  4. udokumentowany minimum roczny staż pracy w zawodzie;
  5. aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ogłoszonego konkursu;
  6. aktualne badanie przeprowadzone do celów sanitarno – epidemiologicznych (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych);
  7. aktualne zaświadczenie dotyczące szkolenia z zakresu BHP;
  8. aktualny wypis z RWDPL;
  9. aktualny odpis z CEIDG lub aktualny odpis właściwego Krajowego Rejestru Sądowego;
  10. dokument potwierdzający opłaconą polisę ubezpieczenia OC;
  11. pełnomocnictwo – o ile dotyczy.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania wymagań stawianych Oferentom należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Na wezwanie komisji konkursowej oferent jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów

Przez aktualne dokumenty o których mowa w Rozdziale V pkt 5 – 9 należy rozumieć dokumenty aktualne
w dacie złożenia oferty.

Dotyczy Ubezpieczenia OC

 1. Ubezpieczeniem OC ma być objęta odpowiedzialność cywilna Przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania tych świadczeń, w których następstwie została wyrządzona szkoda.
 2. Ubezpieczenie OC ma obejmować wszystkie szkody w powyższym zakresie bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego Przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne obowiązany jest, na podstawie umowy o udzielenie zamówienia, do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 4. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC – zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
 5. Kwota, o której mowa w pkt 4, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

 

 1. Sposób porozumiewania się Udzielającego zamówienia z Oferentami:
  1. postępowanie prowadzone jest w języku polskim;
  2. wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Udzielającego zamówienia i Oferentów w formie pisemnej w formacie pdf za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany przez Oferenta w załączniku nr 1 - „Formularz ofertowy”;
  3. dokumenty składane przez Oferentów, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 149 ust. 3 ustawy o świadczeniach powinny być złożone w formie pisemnej w postaci oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia;
  4. osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Pani Marzena Nowodworska - e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 81 751-45-59, w dniach i godzinach wskazanych w Rozdziale I.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta;
  2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
  3. oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania;
  4. zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były ponumerowane i spięte.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
  1. oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie do dnia 24.06.2024 r. do godz. 9:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku, przy ul. Bolesława Leśmiana 4 (SEKRETARIAT) lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4, 21 – 040 Świdnik (decyduje data wpływu dokumentów);
  2. koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
ul. Bolesława Leśmiana 4, 21 – 040 Świdnik

z dopiskiem:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym”

oraz opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Oferenta.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Oferent.

 1. Przebieg konkursu, wybór oferenta i ogłoszenie o wyniku konkursu ofert:
  1. w celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje Komisję w składzie co najmniej 3 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej
  2. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym biorąc pod uwagę wyznaczone kryterium oceny ofert;
  3. rozstrzygając konkurs ofert Komisja podejmuje kolejno następujące czynności:
   1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
   2. otwiera koperty z ofertami,
   3. ustala, które z ofert spełniają warunki udziału w postępowaniu,
   4. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,
   5. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
   6. wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie wybiera żadnej z ofert;
  4. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 3 ppkt a, b.
 2. Udzielający zamówienia odrzuci ofertę:
  1. złożoną przez Przyjmującego zamówienie po terminie;
  2. zawierającą nieprawdziwe informacje;
  3. jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;
  4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  6. jeżeli Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną;
  7. jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Dyrektora Szpitala w ogłoszeniu o konkursie;
  8. złożoną przez Przyjmującego zamówienie, z którym została rozwiązana przez Szpital umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie.
 3. W przypadku, gdy braki, o których mowa w Rozdziale X pkt 3, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
 4. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 5. Konkurs unieważnia się, gdy:
  1. nie wpłynęła żadna oferta;
  2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem Rozdziału XIV;
  3. odrzucono wszystkie oferty;
  4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
  5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 6. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
 7. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny:
  1. wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium cena według poniższych zasad:

L.p.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób punktowania

1.

Cena za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych

100%

Najniższa zaoferowana cena za godzinę brutto / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100% waga kryterium

  1. Udzielający zamówienia zawrze umowę z jednym Oferentem z najwyższą liczbą punktów wyliczoną na podstawie wyznaczonego kryterium spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, z zastrzeżeniem, że nie przekroczy kwoty jaką Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie świadczenia;
  2. w przypadku, gdy spośród złożonych ofert nie będzie możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Udzielający zamówienia przeprowadzi indywidualne negocjacje z oferentami.
 1. Udzielenie zamówienia:
  1. zamówienie zostanie udzielone jednemu Oferentowi, których oferta została oceniona jako najkorzystniejsze w oparciu o kryteria wyboru podane w Rozdziale XV lub wynik z indywidualnie przeprowadzonych negocjacji;
  2. o rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający zamówienia poinformuje zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Udzielającego zamówienia niezwłocznie po dokonaniu wyboru podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Oferenta, którego oferta została wybrana.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących do zamówienia:

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, tel. 81 751-42-15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Świdniku pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik.

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona zgoda.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zależności od charaktery stanowiska objętego postępowaniem konkursowym, mogą być:

 1. dostawcy usług IT, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania;
 2. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawnicze, w zakresie precyzowania warunków współpracy;
 3. podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe dla przeprowadzenia postępowania konkursowego, będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do celu przetwarzania, a po tym czasie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych: adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych to będziemy musieli odrzucić Pani/Pana ofertę jako niespełniającą wymogów Regulaminu Przeprowadzania Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, według niniejszych zasad w ramach postępowania konkursowego, zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym.

 1. Istotne postanowienia umowy
  Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) – załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 2. Środki ochrony prawnej przysługujące Przyjmującym zamówienie
  1. Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1-2 ustawy o świadczeniach.
  2. Środki odwoławcze nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie, unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy
   o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy
   o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
  3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
  4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
  5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
  6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
  7. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.
  8. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
  9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.
 3. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1);
  2. Istotne postanowienia umowy/Wzór umowy (zał. nr 2);
  3. Treść ogłoszenia.

Świdnik, dnia 21 czerwca 2024 roku

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
Andrzej Kowalski

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl