top spzoz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert nr 20/06/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 20/06/2024 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ W ŚWIDNIKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 20/06/2024 pod nazwą:

„Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Ginekologiczno - Położniczej”

Unieważniono postępowanie na podstawie Rozdziału XIII ust. 5 Ogłoszenia.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA PĘCAK LEKARZ

20-848 Lublin, ul. Aleja Kompozytorów Polskich 5 / 102

 

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Udzielającego zamówienia odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
Andrzej Kowalski

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl