top spzoz

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 8/05/2024

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 8/05/2024 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ W ŚWIDNIKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 8/05/2024 pod nazwą: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pełnienia dyżuru medycznego  w Oddziale Chorób Wewnętrznych”

Wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w Ogłoszeniu nr 8/05/2024

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Oferenta

1.

KUCHARSKA DAGMARA

DAGMARA KUCHARSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

20-730 Lublin, ul. Podhalańska  nr 23

 

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Udzielającego zamówienia odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
Andrzej Kowalski

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl