top spzoz

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 poz. 430).

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, zwany dalej: ,,SP ZOZ w Świdniku", ul. Bolesława Leśmiana 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000003698, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000002933, REGON: 431O10878, NIP: 7122483842.

Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Świdniku udostępnia się do wglądu, w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku, po uprzednim umówieniu stosownego terminu drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila skierowanego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1O lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r., poz. 1515), tj.:

 1. tytuł zawodowy lekarza;
 2. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
 3. prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę SP ZOZ w Świdniku lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. oświadczenia kandydata o:
  1. braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Lecznictwa SP ZOZ w Świdniku,
  3. zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym przez SP ZOZ w Świdniku.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydata dokumentów:

Dokumenty do konkursu, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: SP ZOZ w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4 lub osobiście w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00 (o zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data i godzina ich wpływu do SP ZOZ w Świdniku).

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Świdniku".

 

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur dokonane zostanie w terminie do 45 dni od daty, w którym upływa termin składanie ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w siedzibie SP ZOZ w Świdniku, ul. Bolesława Leśmiana 4, 21-040 Świdnik.

O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz telefonicznie.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

 

DYREKTOR

mgr Andrzej Kowalski
(-)

 Do pobrania:

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym

 

Szanowni Państwo

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Bolesława Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, tel. 81 751-42-15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej „SP ZOZ w Świdniku").

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Świdniku pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4.

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, a następnie zawarcia umowy z wybranym kandydatem.

Podstawa prawna

Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda w ramach postępowania konkursowego,
 • podjęcie działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z zawartą umową.

Odbiorcy danych osobowych

Członkowie komisji konkursowej powołanej przez Administratora, organy i podmioty upoważnione z mocy prawa. SP ZOZ w Świdniku nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom w ramach przeprowadzanego postępowania konkursowego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe dla przeprowadzenia postępowania konkursowego, będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do celu przetwarzania, a po tym czasie w celach archiwalnych przez okres 5 lat - zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługujące prawa

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych: adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych to będziemy musieli odrzucić Pani/Pana ofertę jako niespełniającą wymogów Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl