top spzoz

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
ul. Bolesława Leśmiana 4, tel. 81/751-42-15, fax. 81/751-27-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 27/2023/M Dyrektora SP ZOZ w Świdniku z dnia 21 listopada 2023 r. ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zaprasza do składania ofert w zakresie:

Zadanie Nr 1

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym.

Zadanie Nr 2

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w:

 1. Oddziale Pediatrycznym;
 2. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Zadanie Nr 3

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala.

Zadanie Nr 4

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego oraz kierowanie i zarządzanie pracą Izby Przyjęć Szpitala na stanowisku Koordynatora Izby Przyjęć Szpitala.

Zadanie Nr 5

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

 1. Poradni Chirurgii Ogólnej - z miejscem udzielania świadczeń w Przychodni Specjalistycznej w Świdniku ul. B. Leśmiana 4;
 2. Poradni Chirurgii Ogólnej - z miejscem udzielania świadczeń w Przychodni Specjalistycznej w Piaskach Braci Spozów 19.

Zadanie Nr 6

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Świdniku.

Zadanie Nr 7

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Świdniku w zakresie wykonywania specjalistycznych konsultacji:

 1. psychiatrycznych;
 2. pulmonologicznych;
 3. z chirurgii naczyniowej.

Zadanie Nr 8

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego:

 • gastroskopia;
 • kolonoskopia

w Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Świdniku.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs ofert Nr 2/2024 przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert o przedmiocie konkursu Oferent może zapoznać się i pobrać w siedzibie Udzielającego zamówienia (21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4, Sekcja Personalna), ze strony internetowej: www.spzozswidnik.pl lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienia w zakładce „Ogłoszenia”.
 3. Umowy na wykonywanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od dnia 01 kwietnia 2024 r. do dnia 28 lutego 2025 r. Zawarcie umowy nastąpi nie później niżw terminie związania ofertą.
 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta wraz z adnotacją:

„Konkurs na udzielnie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie ........
(wpisać właściwą nazwę zadania)
Nie otwierać do 11 marca 2024 r. do godziny 10.00”


oraz złożyć w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku, piętro 1, ul. Bolesława Leśmiana 4 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu).

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2024 o godz. 10.30 w siedzibie SP ZOZ w Świdniku (sala konferencyjna II piętro).
 2. Czas związania ofertą wynosi 30 dni.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
  2. negocjacji z Oferentami w zakresie ceny za udzielanie świadczenia zdrowotnego (ceny oferty/cen ofert) i/lub liczby planowanych godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,
  3. wyboru takiej liczby ofert, która zabezpieczy wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie osobiście w okresie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert;
 5. Osobą uprawnioną, w imieniu Udzielającego zamówienia, do kontaktu z Oferentami jest: Elżbieta Gawidziel – specjalista ds. kadr, tel. 81/ 751 40 44
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez umieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ w Świdniku oraz zamieszczenie na stronie internetowej spzozswidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce „Ogłoszenia” w terminie do 2 dni od dnia rozstrzygnięcia.
 7. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SP ZOZ w Świdniku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

 

Załączniki do pobrania:

 Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl