top spzoz

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
ul. Bolesława Leśmiana 4, tel. 81/751-42-15, fax. 81/751-27-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 27/2023/M Dyrektora SP ZOZ w Świdniku z dnia 21 listopada 2023 r. ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zaprasza do składania ofert w zakresie:

Zadanie Nr 1

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w:

 1. Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym;
 2. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 3. Oddziale Neonatologicznym;
 4. Oddziale Chorób Wewnętrznych;
 5. Oddziale Położniczo- Ginekologicznym;

Zadanie Nr 2

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SP ZOZ w Świdniku w zakresie badań USG naczyń - doppler wraz z opisem badania.

 

Zadanie Nr 3

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Neonatologicznego, Poradni Neonatologicznej i Oddziału Pediatrycznego w zakresie wykonywania ECHO serca wraz z opisem badania i konsultacją kardiologiczną.

 

Zadanie Nr 4

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Neonatologicznego, Poradni Neonatologicznej i Oddziału Pediatrycznego w zakresie wykonywania: USG przezciemiączkowe- doppler, USG jamy brzusznej, USG jąder wraz z opisem badania.

 

Zadanie Nr 5

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala.

 

Zadanie Nr 6

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w:

 1. Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym;
 2. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 3. Oddziale Pediatrycznym;
 4. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym;
 5. Oddziale Chorób Wewnętrznych;
 6. Oddziale Neonatologicznym.

Zadanie Nr 7

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego oraz kierowanie i zarządzanie pracą Izby Przyjęć Szpitala na stanowisku Koordynatora Izby Przyjęć Szpitala.

 

Zadanie Nr 8

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

 1. Poradni Diabetologicznej;
 2. Poradni Chirurgii Ogólnej;
 3. Poradni Kardiologicznej;
 4. Poradni Urologicznej;
 5. Poradni Endokrynologicznej;
 6. Poradni Hematologicznej;
 7. Poradni Chirurgii Ogólnej - z miejscem udzielania świadczeń w Przychodni Specjalistycznej w Piaskach, ul. Braci Spozów 19;
 8. Poradni Ginekologiczno-Położniczej;
 9. Poradni Neonatologicznej – z miejscem udzielania świadczeń w Szpitalu w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18;
 10. Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Zadanie Nr 9

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych dla pacjentów dorosłych i dzieci w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • w warunkach ambulatoryjnych
  oraz
 • w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i w miejscu zamieszkania pacjenta dla potrzeb Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Świdniku.

 

Zadanie Nr 10

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Świdniku.

 

Zadanie Nr 11

Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Świdniku w zakresie wykonywania specjalistycznych konsultacji:

 1. otorynolaryngologicznych;
 2. psychiatrycznych;
 3. neurologicznych;
 4. pulmonologicznych;
 5. z chirurgii naczyniowej.

 

Zadanie Nr 12

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Zadanie Nr 13

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia

w Pracowni Endoskopii.

Zadanie Nr 14

Udzielania przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych dla pacjentów dorosłych i dzieci w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • w warunkach ambulatoryjnych
  oraz
 • w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i w miejscu zamieszkania pacjenta dla potrzeb Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Świdniku.

Zadanie Nr 15

Udzielania przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w Poradniach Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Świdniku.

Zadanie Nr 16

Udzielania przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w:

 1. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 2. Bloku Operacyjnym.

Zadanie Nr 17

Udzielanie przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia

w Pracowni Endoskopii.

 

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs ofert Nr 1/2024 przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert o przedmiocie konkursu Oferent może zapoznać się i pobrać w siedzibie Udzielającego zamówienia (21-040 Świdnik,ul. Bolesława Leśmiana 4, Sekcja Personalna), ze strony internetowej: www.spzozswidnik.pl lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienia w zakładce „Ogłoszenia”.
 3. Umowy na wykonywanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 28 lutego 2025 r. Zawarcie umowy nastąpi nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta wraz z adnotacją:

  „Konkurs na udzielnie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie ……..
  (wpisać właściwą nazwę zadania)
  Nie otwierać do 8 lutego 2024 r. do godziny 10.00”


  oraz złożyć w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku, piętro 1, ul. Bolesława Leśmiana 4 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu).
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2024 o godz. 10.30 w siedzibie SP ZOZ w Świdniku (sala konferencyjna II piętro).
 6. Czas związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
  2. negocjacji z Oferentami w zakresie ceny za udzielanie świadczenia zdrowotnego (ceny oferty/cen ofert) i/lub liczby planowanych godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,
  3. wyboru takiej liczby ofert, która zabezpieczy wykonanie przedmiotu zamówienia.
 8. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie osobiście w okresie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert;
 9. Osobą uprawnioną, w imieniu Udzielającego zamówienia, do kontaktu z Oferentami jest: Elżbieta Gawidziel – specjalista ds. kadrowo-płacowych, tel. 81/ 751 40 44
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez umieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ w Świdniku oraz zamieszczenie na stronie internetowej spzozswidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce „Ogłoszenia” w terminie do 2 dni od dnia rozstrzygnięcia.
 11. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SP ZOZ w Świdniku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

 

 Załączniki do pobrania:

 

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl