top spzoz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Świdniku

adres podmiotu leczniczego: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515).

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 430), tj.:

 1. podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem składane jako oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie:
  • prawo wykonywania zawodu,
  • dyplom uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa,
  • dyplom uzyskanej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki,
  • dyplomy ukończonych studiów podyplomowych.

(Komisja ustala zakres wyżej wymienionych dokumentów w odniesieniu do stanowisk objętych konkursem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami)

 1. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 2. dokumenty potwierdzający dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 3. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku” należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Świdniku www.spzozswidnik.pl, w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4 lub przesłać w tym terminie na adres: SP ZOZ w Świdniku,  21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4.

 

Dokumenty przesłane (pocztą lub kurierem) muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3A w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie indywidualnie na adres wskazany na kopercie zawierającej dokumenty.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Świdniku, a także „Regulamin konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku” są dostępne w Sekretariacie podmiotu leczniczego, w dni powszednie w godz. 8.00-15.00,  a  także na stronie internetowej www.spzozswidnik.pl,  z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003698, z Rejestru Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000002933.

Do pobrania:

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl