top spzoz

Ogłoszenie o konkursie ofert

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU

21-040 ŚWIDNIK ul. B. Leśmiana 4 , Tel.81/7514215, Fax 81/7512749

ZAPRASZA DO KONKURSU OFERT

o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2024 r.,
 2. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2024 r.

udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j .Dz. U. 2023.poz.991 z późn.zm.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz.2561 t. j. z późn.zm.)

 1. Oferty można składać odrębnie dla każdego zakresu świadczeń:
  1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2024 r.
   lub
  2. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2024 r.
   albo razem dla dwóch zakresów świadczeń:
  3. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2024 r.
  4. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od 01.01.2024 r.
 2. Czas trwania umowy – 3 lata od daty zawarcia umowy:
  1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna - 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r
   lub
  2. Badania histopatologiczne wraz z transportem - 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
 3. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:
  1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna – 01.01.2024 r.
  2. Badania histopatologiczne wraz z transportem - 01.01.2024 r.
 4. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert : materiały informacyjne, formularz ofertowy, projekt umowy, zostaną udostępnione Oferentowi od dnia ukazania się ogłoszenia w Dyrekcji
  SP ZOZ Świdnik, ul. B. Leśmiana 4.
 5. Oferty pisemne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach od dnia 17.10.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 14.00 do sekretariatu Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku.
 6. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 02.11.2023 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU, ul. B. Leśmiana 4.
 7. Niezwłocznie po otwarciu – Oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Świdniku.
 8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia Konkursu Ofert - siedziba Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku ul. B. Leśmiana 4, w dniu 09.11.2023 r. o godz.14.00
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku ul. B. Leśmiana 4 oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Świdniku w zakładce „Aktualności”, w dniu 09.11.2023 r., o godz.14.00.
 10. SP ZOZ w Świdniku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu , przedłużenia terminu składania Ofert, zmiany terminu otwarcia Ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.
 11. Protesty lub odwołania dotyczące Konkursu Ofert Oferent może składać w sekretariacie udzielającego zamówienia SP ZOZ w Świdniku zgodnie z art. 153 i 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 12. Ogłoszenie o Konkursie Ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej SP ZOZ w Świdniku: www.spzozswidnik.pl , w zakładce „Aktualności” w dniu 17.10.2023 r.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl