top spzoz

Ogłoszenie o konkursie ofert - diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU

21-040 ŚWIDNIK ul. B. Leśmiana 4 tel.81/7514215, fax 81/7512749
ZAPRASZA DO KONKURSU OFERT

o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,

 udzielanych SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2021r. poz. 711 t. j.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 t. j.)

 1. Czas trwania umowy – 1 rok od daty zawarcia umowy w zakresie:
  Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna – 01.01.2022 r.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert: materiały informacyjne, formularz ofertowy, projekt umowy, zostaną udostępnione Oferentowi od dnia ukazania się ogłoszenia w Dyrekcji SP ZOZ Świdnik ul. B. Leśmiana 4 lub na wskazany przez Oferenta adres e-mail
 4. Oferty pisemne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do dnia 20.09.2021 r. do godziny 10.00 do sekretariatu Dyrekcji SP ZOZ Świdnik, ul. B Leśmiana 4.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU ul. B. Leśmiana 4.
 6. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Świdniku.
 7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert - siedziba Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku ul. B. Leśmiana 4, w dniu 24.09.2021 r. o godz. 13.00
 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku ul. B. Leśmiana 4 w dniu 24.09.2021 r. o godz. 13.00 oraz na stronie internetowej SPZOZ w Świdniku, zakładce „Aktualności”
 9. SP ZOZ w Świdniku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert.
 10. Protesty lub odwołania dotyczące konkursu ofert Oferent może składać w sekretariacie udzielającego zamówienia SP ZOZ w Świdniku zgodnie z art. 153 i 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłoszenie o Konkursie Ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej SP ZOZ w Świdniku: www.spzozswidnik.pl w zakładce „Aktualności”, w dniu 06.09.2021r.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl