top spzoz

Konkurs ofert na wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ul. Bolesława Leśmiana 4, tel. 81/751-42-15, fax. 81/751-27-49 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 633, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2022/M Dyrektora SP ZOZ w Świdniku z dnia 17 stycznia 2022 r. ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zaprasza do składania ofert w zakresie:

wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach jednorodnych grup pacjentów (JGP) dla umowy z LOW NFZ „Chirurgia ogólna- Hospitalizacja” w SP ZOZ w Świdniku

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs ofert Nr 1/2023 przeprowadzany jest z zachowaniem warunków określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert o przedmiocie konkursu Oferent może zapoznać się i pobrać w siedzibie Udzielającego zamówienie (21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4 Sekcja Kadrowo-Płacowa) lub ze strony internetowej: www.spzozswidnik.pl lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce „Ogłoszenia”.
 3. Umowy na wykonywanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta wraz z adnotacją:

  „Konkurs na udzielnie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Świdniku w ramach jednorodnych grup pacjentów (JGP) dla umowy z LOW NFZ „Chirurgia ogólna-Hospitalizacja” Nie otwierać do 17 lutego 2023 r. do godziny 10.30”

  oraz złożyć w sekretariacie SP ZOZ w Świdniku, piętro 1, ul. Bolesława Leśmiana 4 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu).
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie SP ZOZ w Świdniku.
 6. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
  2. negocjacji z Oferentami w zakresie ceny za udzielanie świadczenia zdrowotnego (ceny oferty/cen ofert) i/lub liczby planowanych udzielania świadczeń zdrowotnych
  3. wyboru takiej liczby ofert, która zabezpieczy wykonanie przedmiotu zamówienia.
 8. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie osobiście w okresie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert.
 9. Osobą uprawnioną, w imieniu Udzielającego zamówienia, do kontaktu z Oferentami jest p. Ewa Rogowska tel. (81) 751 45 59
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez umieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy informacyjnej w siedzibie SP ZOZ w Świdniku oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.spzozswidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Udzielającego zamówienie w zakładce „Ogłoszenia” w terminie do 2 dni od dnia rozstrzygnięcia.
 11. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SP ZOZ w Świdniku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl