Misja, standardy jakości i bezpieczeństwa opieki, certyfikaty

Misja

„Dobro pacjenta to cel naszego działania”

Standardy jakości i bezpieczeństwa opieki ( Program Akredytacji Szpitali współfinansowany ze środków Unii Europejskiej).

Szpital SPZOZ w Świdniku w 2018 roku przystąpił do Projektu Unijnego „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” Program Akredytacji Szpitali . Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( PO WER) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia ( CMJ). W związku z udziałem w Projekcie Szpital SPZOZ Świdnik, w ramach realizowanego Projektu został objęty różnymi formami wsparcia. W procesie przygotowywania się do akredytacji Szpital otrzymał wsparcie szkoleniowo - konsultacyjne. W Szpitalu odbyły się specjalistyczne konsultacje z bezpieczeństwa farmakoterapii, konsultacje z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych, szkolenie nt. bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych. Przeprowadzony został wstępny przegląd akredytacyjny oraz wizyta testowa. W ramach przygotowania się do poddania się procesowi akredytacji w Szpitalu zostały wdrożone standardy akredytacyjne / wymogi w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem. Obejmują one następujące zagadnienia:

Ciągłość Opieki (CO)

Prawa Pacjenta (PP)

Ocena Stanu Pacjenta(OS)

Opieka nad Pacjentem (OP)

Kontrola Zakażeń (KZ)

Zabiegi Znieczulenia (ZA)

Farmakoterapii (FA)

Laboratorium (LA)

Diagnostyka Obrazowa (DO)

Odżywianie (OD)

Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (PJ)

Zarządzanie Ogólne (ZO)

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)

Zarządzanie Informacją (ZI)

Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

W celu uzyskania statusu szpitala akredytowanego oraz pozyskania Certyfikatu Akredytacyjnego w IV kwartale 2020 roku zaplanowano wizytę akredytacyjną. Badanie spełnienia wymagań akredytacyjnych zostanie przeprowadzone przez upoważnionych przez CMJ w Krakowie wizytatorów.

Certyfikaty

 1. "Szpital Przyjazny Dziecku". Tytuł przyznany w roku 2008 i obowiązujący do roku 2018

  Tytuł nadany dla Oddziału Neonatologicznego oraz Położniczo-Ginekologicznego Szpitala SPZOZ w Świdniku przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią- powołany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Uzyskanie tytułu potwierdza praktyczną realizację programu "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią", przeszkolenie pracowników w zakresie osiągnięcia wysokiego standardu opieki nad matką i noworodkiem oraz postępowanie służące w pełni dobru matki i dziecka.
  Przyznany tytuł zobowiązuje Nas do podejmowania ciągłych działań na rzecz poprawy i doskonalenia jakości opieki nad matką i noworodkiem oraz praktycznej realizacji "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią".

  Wdrażając system ,,10 kroków do udanego karmienia piersią”’, realizowane są zgodnie z nim zasady opieki okołoporodowej sprzyjające poszanowaniu godności oraz praw kobiet i rodziny

  * Opiekę nad matką i dzieckiem sprawują przeszkoleni lekarze, pielęgniarki i położne przygotowani do realizacji procedur medycznych sprzyjających karmieniu piersią.

  * Prowadzona jest edukacja kobiet w ciąży na temat;

  - odżywiania kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią,

  - zachęcania kobiet do rodzenia w towarzystwie wybranej przez siebie osoby

  - sposobu prowadzenia porodu ( możliwości poruszania się, chodzenia, wybór pozycji przy porodzie),

  - korzyści pierwszego kontaktu z nowonarodzonym dzieckiem ,, skóra do skóry”,

  - zalet wyłącznego karmieni piersią (dla matki i dziecka) przez pierwsze 6 miesięcy,

  - utrzymania karmienia piersią dziecka przy rozszerzaniu jego diety od 1-2 lat

  * Pomagamy matkom w rozpoczęciu karmienia piersią jak najszybciej po porodzie.

  * Umożliwiamy kontakt ,,skóra do skóry” nie tylko matkom ,ale również ojcom

  * Uczymy matki jak praktycznie w sposób prawidłowy przystawić dziecko do piersi i jakie są cechy skutecznego ssania.

  * Instruujemy matki jak prawidłowo ściągać pokarm oraz jak utrzymać laktację, w razie niemożliwości karmienia dziecka piersią  lub oddzielenia od noworodka

  *Nie karmimy i nie poimy niczym poza pokarmem matki z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych lub świadomej decyzji matki.

  *Propagujemy i ułatwiamy karmienie piersią wg potrzeb dziecka i matki bez żadnych ograniczeń czasu i częstości przez całą dobę

  * Pomagamy w razie problemów przy karmieniu piersią ( nawał, zastój, obrzęk).

  * W naszym oddziale jest system ,,rooming-in” umożliwiający matce przebywanie wraz z dzieckiem przez całą dobę od urodzenia do wypisu do domu.

  *Nie podajemy smoczków dzieciom karmionym piersią.

  * Informujemy matki o możliwościach kontaktu z nami po wypisie.

  Mamy mogą się zgłaszać do Naszej Poradni Neonatologicznej, w ramach której działa Punkt Laktacyjny czynny w środy w godz. 12.00- 14.00 oraz uzyskać poradę telefoniczną przez całą dobę pod nr telefonu 81 751-39-43 ( gabinet lekarski ) lub 81 751-42-82 (dyżurka położnych).

  Udostępniamy również numery telefonów matek karmiących tworzących grupę wsparcia, która zbiera się przy Szkole Rodzenia w środy w budynku przy ul. Leśmiana 4 ( nr telefonu 81 751-56-90).

  W Naszym Szpitalu w pełni przestrzegany jest  ,,Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”, zabraniający reklam tych produktów.

 2. Certyfikaty (Zintegrowany System Zarządzania Jakością, w zakresie leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka obrazowa, rehabilitacja lecznicza ) - przyznane w roku 2009 i obowiązujące do 2018 roku.

  ISO 9001 system zarządzanie jakością, 

  ISO 14001 system zarządzania środowiskowego,

  PN-N 18001 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością były podejmowane

  działania na rzecz poprawy i doskonalenia jakości udzielanych świadczeń, a wiele

  wprowadzonych rozwiązań, procedur i standardów znajduje zastosowanie nadal.