top spzoz

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego - diagnostyka

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU
21-040 ŚWIDNIK ul. B. Leśmiana 4 , Tel.81/7514215, Fax 81/7512749

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w wyniku postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2022 r., udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, przeprowadzonego w dniach 06.09.2021 r. – 24.09.2021 r. wpłynęły następujące Oferty w zakresie:

Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2022 r.:

 

Lp.

Nazwa OFERENTA i jego adres

Wartość oferty netto

( zł )

Liczba pkt uzyskanych

w wyniku oceny oferty

Oferty odrzucone

1.

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna

ul. Życzkowskiego 16

31-864 Kraków

3 220 867,79

95,6 pkt

-

2.

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

4 777 678,50

72,3 pkt

-

 

W wyniku analizy wybrano OFERTĘ :

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna. ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

Wartość Oferty netto wynosi: 3 220 867,79 zł. (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy)

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna, ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

uzyskała według KRYTERIÓW WYBORU OFERT najwyższą ilość – 95,6 punktów.

Rozstrzygnięcia postępowania konkursowego - plik .pdf

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.poz.711) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.1285 t.j.)

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl