top spzoz

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SP ZOZ w Świdniku

DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896), tj. kandydat powinien posiadać:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • liczba lat pracy w zawodzie: 5 lat
  lub
 • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • liczba lat pracy w zawodzie: 7 lat

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 430), tj.:

 1. własnoręcznie podpisane podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu (oryginały lub poświadczone notarialnie);
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej i własnoręcznie podpisany;
 4. dokumenty potwierdzający dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Dokumenty, w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku” należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4
lub
przesłać w tym terminie na adres: SP ZOZ w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4.

O zachowaniu terminu złożenia przez kandydata dokumentów, w tym przesłanych pocztą, decyduje data wpływu do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3A.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na adres wskazany w złożonych dokumentach.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Świdniku są dostępne w siedzibie Zakładu, w Świdniku przy ul. Bolesława Leśmiana 4, w dni powszednie w godz. 8.00-15.00, a także można je zaczerpnąć ze strony www: bip.spzozswidnik.pl, z Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003698, z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000002933.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl