DOKUMENTY STATUTOWE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU

  • Statut SPZOZ Świdnik
  • Regulamin organizacyjny SPZOZ Świdnik
  • Zał.1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ Świdnik