LABORATORIUMKierownictwo
Kadra Laboratorium
Certyfikaty
Punkty pobrań
Wykaz wykonywanych badań
Kontrole
Galeria
Kierownictwo

Kierownik Laboratorium: mgr Ewa Radwańska specjalista lab. transfuzjologii medycznej i analityki klinicznej
Zastępna Kierownika Laboratorium: mgr Bożenna Szymańska specjalizacja Ist analityki klinicznej

TELEFONY:

Gabinet kierownika:081-751-23-64
Pracownia biochemii:081-751-28-76
Pracownia hematologii:081-751-33-17
Pracownia bakteriologii:081-751-32-65
Pracownia seroligii:081-751-43-29
Punkt pobrań:081-751-35-98Kadra LaboratoriumCertyfikaty


zaświadczenia Centralnego Ośrodka Badań Jakości w
Diagnostyce Laboratoryjnej dotyczą one:


Laboratorium posiada 2 punkty Pobrań:

 1. w Budynku Szpitala Miejskiego w Świdniku
 2. w Piaskach (odległy o 19 km)


Wykaz wykonywanych badańSystem kontroli:  Praca laboratorium podlega bardzo rozbudowanej kontroli zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej:

  Kontrola wewnątrz laboratoryjna polega na analizie precyzji i dokładności wykonywanych badań. Oszacowanie wielkości błędu przypadkowego dostarcza informacji o precyzji natomiast ocena błędu systematycznego pozwala określić dokładność metody. Precyzja rozumiana jako zgodność wielokrotnych pomiarów tego samego materiału, opisywana jest przez odchylenie standardowe (SD) i współczynnik zmienności (CV wyrażonego w %). Wyznaczenie tych wielkości jest możliwe po zgromadzeniu co najmniej 20 wyników pomiarów. Dokładność definiowana jako zgodność wartości uzyskanej z wartością rzeczywistą, przedstawiana jest jako różnica względna ( Δ %) pomiędzy wartością uzyskaną a prawdziwą

  Kontrola zewnątrz laboratoryjna: laboratorium bierze udział w Powszechnym Programie Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
  • Kontrolujemy wszystkie wykonywane w laboratorium parametry biochemiczne;
  • 8 parametrów hematologicznych: hemoglobinę, hematokryt, krwinki czerwone, krwinki białe, krwinki płytkowe oraz 3 wskaźniki czerwonokrwinkowe MCV, MCH, MCHC;
  • Parametry koagulologiczne takie jak: PT, APTT i fibrynogen.
  • Hormony i antygeny takie jak: TSH, FT4, FT3, HCG i TPSA.
  • Parametry RKZ: pH, pCO2, pO2.
  Bierzemy również udział w programie TiaCon jest to międzynarodowy program kontroli jakości prowadzony przez firmę Roche; ośrodek kontrolny znajduje się w Mannheim w Niemczech. Używamy surowic kontrolnych identycznych jak w kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Wyniki w formie elektronicznej wysyłamy do Niemiec w dniu wykonania kontroli. Program umożliwia przedstawienie wyników kontroli w formie wykresów Levey-Jenningsa , w formie rozkładu Gausa oraz w postaci liczbowej z uwzględnieniem wartości średniej , zakresów odchylenia SD ( +/- 3s) i współczynnika zmienności CV ( wyrażonego w % ).
  Udział w krajowym programie kontroli jakości StandLab umożliwia wyliczanie znormalizowanych błędów poprawności i precyzji i walidację metod dla poszczególnych badań
  Zewnątrz laboratoratoryjna kontrola serologiczna to merytoryczny nadzór Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Coroczna indywidualna ocena pracowników (kontrolne badanie przysłanych próbek). Raz w roku kontrola bezpośrednia, ocena prowadzonej dokumentacji, wewnętrznej kontroli jakości oraz badań. Ocena pracy w formie protokołów przesyłana jest do Dyrekcji SPZOZ.Galeria: